Menu
Your Cart

Leveringsvoorwaarden

CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIEAlgemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)

aangeduid als CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op 1 januari 2009.

Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

©Koninklijke Metaalunie
Artikel 1: Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De ondernemer: alle leden van de Koninklijke Me-taalunie;

b. De consument: iedere natuurlijke persoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - een overeenkomst aangaat met de onder-nemer, als onder a omschreven;

c. Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaam-heden en de daarbij door de ondernemer gelever-de materialen;

d. Meer- en minderwerk: door de consument gewens-te toevoegingen aan respectievelijk verminderin-gen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeenge-komen aanneemsom;

e. De Koninklijke Metaalunie: Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal;


Artikel 2 : Toepasselijkheid2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan-biedingen, die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten van koop en tot uit-voering van werk die zij sluiten met de consument.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de on-dernemer en de consument gesloten overeen-komst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden ge-bruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.Artikel 3: Het aanbod3.1 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar ver-wachting een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedei-sende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leve-ren materialen en te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede be-oordeling van het aanbod door de consument mo-gelijk te maken.

3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden begonnen, bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van de op- of aflevering.

3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de mate-rialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aan-neemsom’ of ‘regie’:

a) Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ ko-men partijen een vast bedrag overeen waar-voor het werk zal worden verricht;

b) Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de on-dernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oor-deel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en bereke-ningen, die door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestem-ming aan derden ter hand worden gesteld of ge-toond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestem-ming worden gekopieerd of anderszins vermenig-vuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, die-nen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek voor rekening en risico van de consument aan de on-dernemer te worden geretourneerd.

3.6 Als de consument het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod, in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplich-ting en op de hoogte van deze kosten. Wanneer de ondernemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende teke-ningen over in eigendom op de consument, on-verminderd het intellectuele eigendomsrecht van de ondernemer.Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de con-sument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.

4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elek-tronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektro-nisch.Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoe-ren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

5.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk rele-vante:

a) onjuistheden in de opgedragen werkzaam-heden;

b) onjuistheden in de door de consument verlang-de werkwijzen en constructies;

c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter be-schikking zijn gesteld;

e) onjuistheden in de door of namens de consu-ment verstrekte gegevens;

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tij-dens de uitvoering van het werk aan de onder-nemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.Artikel 6: Verplichtingen van de consument6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegen-heid het werk te verrichten.

6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk beno-digde goedkeuringen (zoals vergunningen en ont-heffingen) en gegevens.

6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leve-ringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertra-ging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, indien deze omstan-digheden hem kunnen worden toegerekend.

6.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of rede-lijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer te melden.

6.7 De consument draagt het risico voor schade ver-oorzaakt door:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaam-heden;

- onjuistheden in de door de consument verlang-de constructies en werkwijzen;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

- onjuistheden in de door of namens de consu-ment verstrekte gegevens;Artikel 7: Meer - en minderwerk7.1 Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en min-derwerk opdragen. Als de ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelij-ke datum van op- of aflevering als bedoeld in arti-kel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leve-ren en om het werk te verrichten.

7.2 In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

7.3 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoed-eisende omstandigheden.

7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer respectievelijk consument op verrekening van meerwerk respec-tievelijk minderwerk onverlet. Het bewijs van de opdracht rust in dat geval op degene die de aan-spraak maakt.Artikel 8: Op - of aflevering van het werk8.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard;

8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wan-neer:

- uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de on-dernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode het werk schrif-telijk gemotiveerd afkeurt;

- de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruik-neming van een gedeelte van het werk dat ge-deelte als opgeleverd wordt beschouwd.

- de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen wor-den hersteld of nageleverd en die de inge-bruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de on-derdelen na te leveren.Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

9.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze ge-rechtigd de uitvoering van het werk te (doen) be-eindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.Artikel 10: Betaling10.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van ondernemer of op een door ondernemer aan-gewezen rekening.

10.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplich-ting ter zake van de voortzetting van de leve-ring/het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.

10.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consu-ment tot vooruitbetaling te verplichten van ten hoogste 50% van de prijs.Artikel 11: De eindafrekening11.1 Binnen een redelijke termijn na de op- of afleve-ring dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.

11.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aan-neemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minder-werk.

11.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overi-ge kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs ge-noemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

11.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt beta-ling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.Artikel 12: Niet - tijdige betaling12.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij ge-acht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

12.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze ren-te is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in arti-kel 6: 119 BW.

12.3 Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de on-dernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de onder-nemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 13: EigendomsvoorbehoudNa levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:- tekortschiet of tekort zal schieten in de nako-ming van zijn verplichtingen uit deze overeen-komst of andere gelijksoortige overeenkom-sten;

- voor verrichte of nog te verrichten werkzaam-heden uit zodanige overeenkomsten niet be-taalt of zal betalen;

- vorderingen die voortvloeien uit het niet nako-men van bovengenoemde overeenkomsten, zo-als schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.Artikel 14: Beantwoording werk aan overeen-komst en garanties14.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgelever-de werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandig-heden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder ge-bruik voor zover dat is overeengekomen.

14.2 Openbaart zich binnen zes maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is over-eengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft be-antwoord. In dat geval zal de ondernemer het ge-brek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voor-gaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

14.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien:

- gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ont-dekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;

- gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

- gebreken zijn veroorzaakt door een fout, on-oordeelkundig gebruik of verzuim van de con-sument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

- gebreken geen gevolg zijn van het werk;

- gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uit-gevoerd onderhoud;

- gebreken het gevolg zijn van installatie, monta-ge, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer;

- de consument niet aan zijn betalings-verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

15.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

15.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillen-beslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.